เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์, พันธกิจศูนย์อาชีวะเวชศาสตร์ตะวันออก วิสัยทัศน์ องค์กร

ศูนย์รวมการแพทย์เวชศาสตร์ และ อาชีวอนามัยเพื่อคุณภาพชิวิตที่ดีของวัยทำงาน มุ่งสู่เทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ

1. มุ่งมั่นสู่การเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และงานอาชีวอนามัยชั้นนำ
2. ดูแลสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพของวัยทำงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
3. เพิ่มศักยภาพ และความผาสุข สามัคคี ในการทำงานแก่บุคคลากรทุกระดับ


#