บริการทีมพยาบาลประจำสถานประกอบการ

บริการจัดระบบห้องพยาบาลในสถานประกอบการโดยมีทีมแพทย์ , พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ด้านการดูแลสุขภาพ ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ ตะวันออก จำกัด

อ่านเพิ่มเติม

บริการเช่าเครื่องมือ

7 กลุ่มเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ราคาเข็มละ 490 บาท เด็กอายุ 6 เดือน 2 ปี ,ผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไป ,ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้,ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ

อ่านเพิ่มเติม

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

รายการตรวจ ราคา 650 บาท

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจสุขภาพทำงานบนที่สูง

ตรวจสุขภาพทำงานบนที่สูง

อ่านเพิ่มเติม

บริการเช่าเครื่องมือ

บริการเช่าเครื่องมือทางการแพทย์

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ตะวันออก

ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ตะวันออก

อ่านเพิ่มเติม

งานทีมแพย์พยาบาล

ประจำสถานประกอบการ

อ่านเพิ่มเติม