โครงการ ลด ละ เลิกบุหรี่ บริษัทอีลาสโตมิกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 ในเครือกลุ่มลูกค้าคู่สัญญา บริษัทศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ลด ละ เลิกบุหรี่ กับทางบริษัทอีลาสโตมิกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด โดย ดร.นพ.ชาญชัย ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญบริษัทศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ ตะวันออก