ตรวจปัจจัยเสี่ยง

ตรวจปัจจัยเสี่ยง

  • ตรวจการได้ยิน
  • ตรวจสายตาสั้น-ยาว ตรวจสายตาอาชีวอนามัย ด้วยระบบคอมพิวเตอร์


  • ตรวจ X-Ray ปอด
  • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (เป่าปอด)


  • ตรวจสารเคมีในเลือดและในปัสสาวะ
  • รายการเสริมตามโปรแกรมตรวจ