ทีมแพทย์-พยาบาล

ศูนย์รวมการแพทย์เวชศาสตร์ และ อาชีวอนามัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของวัยทำงาน บริษัท ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ ตะวันออก จำกัดทีมแพทย์ พยาบาลประจำสถานประกอบการที่ดีที่สุดในจังหวัดระยอง

 • บริการแพทย์อาชีวอนามัย พยาบาลประจำสถาน ประกอบการ
 • บริการเช่ารถพยาบาล (AMBULANCE)
 • บริการอบรม Training (FA/CPR/AED)


 • การให้บริการทีมพยาบาลประจำสถานประกอบการ

  ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ ตะวันออก บริการงานอาชีวอนามัยครบวงจร บริการจัดระบบห้องพยาบาลในสถานประกอบการโดยมีทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์ด้านการดูแลสุขภาพ จำหน่าย ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สำหรับห้องพยาบาลประจำโรงงาน จดแจ้งขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลประจำสถานประกอบการตามกฎหมายกำหนด

  มาตรฐานและคุณสมบัติของพยาบาลในทีม

 • มีใบประกอบวิชาชีพและพยาบาลผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • มีประสบการณ์ทำงาน ร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 2 ปีขึ้นไป
 • ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ ตะวันออก มีการอบรม CPR เพื่อฟื้นฟูความชำนาญทุกปี
 • มีการประสานงานเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย กับโรงพยาบาลอยู่ตลอดเวลา
 • การบริการด้านสุขภาพ 5 ด้าน

  1.งานส่งเสริมสุขภาพ

  • จัดบอร์ดสุขภาพ วารสาร / จุลสาร หรือเอกสารความรู้ต่างๆ
  • ร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆ เช่นโครงการ เลิกบุหรี่/ โครงการลดพุง ลดโรค
  • โครงการสุขภาพครรภ์พนักงาน / มุมนมแม่
  • อบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น / การช่วยฟื้นคืนชีพ (FA, CPR,AED)
  • โครงการ สุขกาย สบายใจในงานเรา โดยแพทย์ และนักจิตวิทยา
  • อบรมการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยนักจิตวิทยา

  2.งานรักษาพยาบาล

  • การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น / การปฐมพยาบาล
  • การเย็บแผล ทำแผล
  • แพทย์ลงตรวจเดือนละครั้ง ครั้งละ 2 ชม. (สำหรับโรงงานที่ปฏิบัติงาน 2 กะ)

  3.งานควบคุมป้องกันโรค

  • อบรมให้ความรู้ โรคติดต่อตามฤดูกาล โรคอุบัติใหม่ การปฐมพยาบาล
  • จัดบอร์ดให้ความรู้ทุกเดือน ตามจุดที่บริษัทกำหนด
  • บริการซักเปลี่ยนผ้าปู ผ้าห่ม ปลอกหมอนสำหรับห้องพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
  • พ่นยาฆ่าเชื้อโควิดและพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
  • การกำจัดขยะติดเชื้อตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค
  • เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ผ่านการ Sterize (ปราศจากเชื้อ)

  4.งานฟื้นฟูสมรรถภาพ

  • ให้คำแนะนำ หรือจัดทำคู่มือ สำหรับผู้ป่วยหลังจากการรักษาหรือผ่าตัดจากโรงพยาบาล
  • ประเมินร่างกายโดยแพทย์เพื่อเข้าปฏิบัติงาน

  5.งานบริหารจัดการ

  • ควบคุม Stock ยา การจ่ายยาให้มีคุณภาพ
  • เน้นความพึงพอใจในการดูแล มีการประเมินผลทุก 3 เดือน เพื่อการปรับปรุงที่ดีขึ้น
  • จัดให้มีพยาบาลประจำ กลางวัน 1 คนและ กลางคืน 1 คน
  • มีแผนฉุกเฉิน สำหรับเมื่อพยาบาล มีเหตุต้องหยุดงานอย่างกะทันหัน หัวหน้าทีมพยาบาลสามา ปฏิบัติงานได้ทันที โดยใช้ระบบสายตรวจหัวหน้าทีมพยาบาลจะลงตรวจเวรทุกเช้า
  • มีการติดตามการรักษาของผู้ป่วย ที่ส่งต่อโรงพยาบาลตลอดเวลา เพื่อความต่อเนื่องในการฟื้นฟู รักษาเมื่อออกจากโรงพยาบาล เพราะพยาบาลในทีมมีสังกัดอยู่หลายโรงพยาบาล
  • จดแจ้งขึ้นทะเบียนสถานพยาบาล ประจำสถานประกอบการ
  • ระบบการจัดการขยะติดเชื้อจากห้องพยาบาล   การบริการรถฉุกเฉินประจำทีม   ศูนย์อบรม Training (FA/CPR/AED)   จัดทำโครงการร่วมกับสถานประกอบการ

  • โครงการลดพุงลดโรค
  • โครงการลด ละ เลิก บุหรี่
  • โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจ สุขลักษณะ
  • โครงการ  COVID-19 IS MY FRIEND