งานตรวจสุขภาพ

ออกหน่วยตรวจสุขภาพ

  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน
  • ตรวจปัจจัยเสี่ยง