วัคซีนไข้หวัดใหญ่

-เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี
-ผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไป
-ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
-ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน
-ผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
-ผู้ที่ป่วยเป็นโรคอ้วน มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป หรือดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
-หญิงตั้งครรภ์ แนะนำให้ฉีดเมื่ออายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
ราคาเข็มละ 490 บาท
ติดต่อสอบถาม 062-1179853