ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ตะวันออก

  • จัดทีมแพทย์/พยาบาลประจำโรงงาน
  • จัดระบบห้องพยาบาลในโรงงาน
  • ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับบุคคลทั่วไป และพนักงานประจำสถานประกอบการ
  • ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน
  • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าที่สูง , ที่อับอากาศ
  • ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
  • ตรวจสารเสพติด , ตรวจสายตาสั้น-ยาว , ตรวจสายตาอาชีวอนามัย , ตรวจการได้ยิน , ตรวจเลือด , ตรวจการตั้งครรภ์ , ตรวจ X-Ray และอื่นๆตามรายการ
  • งานคลินิกพบแพทย์ตรวจรักษาโรคทั่วไป
  • งานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ในสถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ
  • ตรวจ COVID-19 Antigen TestProfessional Use ทั้งในและนอกสถานที่